Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Juristfirman Mozart

Affärsjurist – Juridiska tjänster inom affärsjuridik i hela Sverige

Affärsjurist – Juridiska tjänster inom affärsjuridik i hela Sverige

Ordinarie pris 1 750 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 750 kr
Rea Slutsåld
per timme exkl moms för företag. 1914 kr inkl moms för privatpersoner. Kontakta oss för tidsuppskattning och pristak.

☑️ Kostnadsfri rådgivning (max 20 min)

Kontakta oss / Skicka förfrågan

Har ni ett affärsjuridiskt problem eller ärende? Våra affärsjurister löser det på bästa sätt!

Våra affärsjurister finns primärt i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Ängelholm men med vår flexibilitet och dagens digitalisering, är vi en rikstäckande affärsjuridisk byrå som hjälper både företag och privatpersoner i hela Sverige med affärsjuridiska ärenden. Vi erbjuder högkvalitativ och skicklig hjälp av en affärsjurist i en stor mängd olika rättsområden inom affärsjuridik. Längre ner på denna sida ser du våra olika rättsområden inom affärsjuridiken och vad våra affärsjurister kan bistå med inom respektive område.
För att lyckas inom affärsjuridiken krävs affärsförståelse, kvalitativt arbete och ett stort engagemang, vilket är kännetecken för våra affärsjurister. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som små affärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende för litet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragets karaktär och omfattning. Våra affärsjurister är enkla att komma i kontakt med via såväl telefon som e-post.
Våra affärsjurister ger råd och stöd samt biträder i tvister gällande bland annat:

 1. Avtalsrätt
 2. Arbetsraätt
 3. Bolagsrätt
 4. Entreprenadrätt
 5. Fastighetsrätt
 6. Företagsöverlåtelse
 7. GDPR
 8. IT-rätt
 9. Immaterialrätt
 10. Marknadsrätt
 11. Offentlig upphandling
 12. Skatterätt
 13. Tvistemål
 14. Vanliga frågor

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!
Den första kontakten med affärsjuristen där vi pratar igenom ärende och det bästa sättet att gå vidare är självklart kostnadsfri.

Varför anlita en affärsjurist?

Ibland kan det kännas tveksamt huruvida det är nödvändigt att anlita en affärsjurist. Den vanligaste anledningen till att tveka inför att anlita en affärsjurist är att företagen inte anser sig vilja ta kostnaden det innebär. Det finns dock i de allra flesta fall god anledning att anlita en affärsjurist trots kostnaden det innebär. Vi på Juristfirman Mozart anpassar vårt uppdrag efter ärendets art och omfattning så att det ska bli ekonomiskt motiverat att ta hjälp av en affärsjurist. Den främsta anledningen till att företag bör anlita en affärsjurist är att kostnaden för ett misstag kan bli mycket stor. Faktum är att kostnaderna kan skjuta i höjden om du inte tar hjälp. Om du till exempel agerar på ett felaktigt sätt inom ett avtal eller får svårt att leva upp till ett avtal, kan det komma att kosta mer än vad företaget klarar av. Därför är det viktigt att dina avtal är korrekta och balanserade samt att du har koll på dina skyldigheter och rättigheter. Att analysera risker med ett avtal är en komplex uppgift som kräver en erfaren affärsjurist. Genom att ta hjälp av en affärsjurist skapar du bättre och mer hållbara förutsättningar för att lyckas med uppdraget du står inför.

Vad gör en affärsjurist?

En affärsjurist arbetar vanligtvis som rådgivare eller ombud åt företag avseende affärsrelaterade juridiska ärenden. Vanligt förekommande uppgifter är att skriva eller granska olika sorters kommersiella avtal samt företräda företag vid avtalstvister. Vidare är arbetsrätt och skatterätt vanliga rättsområden som en affärsjurist arbetar med. Affärsjuridik är alltså ett väldigt stort område inom juridiken som omfattar det mesta som ett företag kan tänkas behöva juridisk hjälp med. En affärsjurist behöver därför kunna analysera och lösa juridiska problem som ett företag står inför. Många affärsjurister specialiserar sig på en viss inriktning inom affärsjuridiken. Exempelvis finns det affärsjurister som är särskilt inriktade på fastighetsrätt, d.v.s. köp och försäljning av fastigheter.
Affärsjuridik är huvudämne på juristprogrammet, vilket leder till en yrkesexamen.

1. Affärsjurist – Avtalsrätt

Vi har erfarna affärsjurister som är specialister på att granska och upprätta avtal samt biträda vid förhandlingar och avtalsrättsliga tvister. Våra affärsjurister hjälper er att upprätta bra avtal som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden. Om ni redan står inför en avtalstvist hjälper våra affärsjurister er att analysera era förutsättningar och utifrån dessa försöka komma överens med motparten. I de flesta fall kan en förlikning träffas men om det inte lyckas företräder vi er i domstol.

2. Affärsjurist – Arbetsrätt

Våra affärsjurister ger rådgivning och företräder företag och privatpersoner i arbesrättsliga frågor. Vanliga uppdrag för våra affärsjurister är rådgivning och förhandling i samband med en uppsägning eller ett avskedande. Att göra fel inom arbetsrätt kan medföra stora kostnader och dålig publicitet. Arbetsrätten är hårt reglerad i Sverige med ett omfattande regelverk som både styr anställningsvillkor, uppsägningar och arbetsmiljö. Att som arbetsgivare eller arbetstagare navigera genom detta är inte alltid enkelt. För att göra rätt måste man vara uppdaterad med den senaste praxisen från arbetsdomstolen.

3. Affärsjurist – Bolagsrätt

Bolagsrätten är grunden i affärsjuridiken eftersom området reglerar systematiken för hur ett företag är uppbyggt och drivs som en självständig juridisk person. Våra affärsjurister hjälper till vid bland annat nybildning av bolag, kapitalanskaffning, upprättande av aktieägaravtal, fusion och generationsskiften. En affärsjurist kan bistå vid olika typer av bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. När två eller flera personer äger ett företag tillsammans är det viktigt att reglera hur verksamheten ska bedrivas och vad som händer om ägarna inte kommer överens. Våra affärsjurister hjälper er med detta genom att blanda annat upprätta ett s.k. aktieägaravtal. Det är enklast och säkrast att upprätta ett aktieägaravtal i ett så tidigt skede som möjligt, gärna redan innan verksamheten startas. Om man väntar med att kontakta en affärsjurist och hoppar över att träffa ett aktieägaravtal kan det, efter ett par år, när företaget blivit lönsamt visa sig betydligt svårare att komma överens. I sämsta fall kan det redan ha uppstått en konflikt. mellan ägarna. Har verksamheten utvecklats bra kan det vara läge att ta in ytterligare ägare för att tillföra ytterligare kapital, kompetens och erfarenhet i syfte att kunna växa ytterligare. Då är det bäst att ta hjälp av en affärsjurist så att befintliga avtal kan ses över och nya avtal kan upprättas på rätt sätt. Ett lyckat företagsbygge kan vara värt väldigt mycket i framtiden och skapa problem mellan ägarna, varför det alltid är att rekommendera att få rådgivning av en affärsjurist vid en startup eller om några förändringar görs längre fram.

4. Affärsjurist – Entreprenadrätt

Med entreprenadrätt eller entreprenadjuridik avses beställningar, löpande frågor, normer och tvister som uppkommer inom ramen för t.ex. en byggentreprenad. Våra affärsjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En affärsjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadstvister som våra affärsjurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar. Det finns därför goda skäl att ta hjälp av en affärsjurist inför ett projekt i syfte att få ett välgenomtänkt avtal. Har ett problem redan uppstått löser våra affärsjurister det på bästa sätt för er. Vi har god kunskap och erfarenhet av olika standardavtal inom entreprenadrätten såsom ABT-06, AB-04 och ABK-09 samt underavtal till dessa grundavtal såsom AB-U 07 och ABT-U 07.

5. Affärsjurist – Fastighetsrätt

Var inte huset som du förväntade dig eller vill du förvissa dig om att din kommande affär blir lyckad? Våra affärsjurister inom fastighetsjuridik arbetar med rådgivning och tvister kring fastighetsöverlåtelser, nyttjanderätt, bostads- och hyresrätt, servitut, samfälligheter, tomträtt, arrenderätt, miljörätt, plan- och byggjuridik.

6. Affärsjurist – Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse är den juridiska termen för köp eller försäljning av ett företag, t.ex. ett aktiebolag. Det avser även situationer där ni står inför ett generationsskifte och skall planera bytet av ägandet. Våra affärsjurister inom företagsöverlåtelser hjälper er under hela processen med bland annat att skriva eller granska avtal samt göra olika slags företagsundersökningar. Många underskattar riskerna och komplexiteten samt tidsåtgången i en företagsaffär, varför de gör misstaget att inte anlita en affärsjurist för rådgivning. En företagsöverlåtelse innebär ofta en stor ekonomisk affär, varför det är värt att anlita en affärsjurist för att öka chansen till en lyckad affär utan kommande tvister. Ett dåligt avtal kan medföra att du exempelvis får ett sämre företag än du förväntat dig eller att du i slutändan får mindre betalt för ditt företag än du trodde. En företagsöverlåtelse sker normalt på två olika sätt. Det ena sättet är att köparen köper samtliga eller delar av företagets tillgångar som behövs för att bedriva verksamheten. Det kan exempelvis vara webbsidor, mjukvara, en verkstad, en butik och maskiner. Själva företaget och kvarvarande tillgångar såsom pengar på bankkontot förblir säljarens. Detta upplägg kallas inkråmsförsäljning. Det andra sättet är att köparen övertar hela eller en del av företaget, genom att aktierna i aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag, överlåts från säljaren till köparen. Kontakta oss så berättar våra affärsjurister mer om de olika alternativen och hur vi kan hjälpa er i en företagsöverlåtelse.

7. Affärsjurist – GDPR

År 2018 kom dataskyddsförordningen som även kallas för GDPR. Syftet med GDPR är bland annat att skydda privatpersoners integritet. I en värld där digitaliseringen växer allt fortare är det viktigt att se över företagets hantering av personuppgifter. Våra affärsjurister inom dataskyddsfrågor ger rådgivning gällande GDPR samt analyserar företagets hantering av personuppgifter så att denna överensstämmer med gällande lagstiftning. Vidare bistår våra affärsjurister med implementeringar och incidenthantering samt tvister. Att inte följa GDPR kan bli kostsamt både i böter och dåligt rykte. Om ni är osäkra på om ert företag har upprättat de avtal och dokument som krävs enligt GDPR, bör ni kontakta en affärsjurist så snart som möjligt. Våra affärsjurister hjälper regelbundet start-ups samt små och medelstora företag att analysera vad som behöver göras för att efterleva GDPR.

8. Affärsjurist – IT-rätt

IT är en grundläggande förutsättning för att ett företag ska fungera och utveckla sin affärsverksamhet. Därför har de allra flesta företag behov av att någon gång få hjälp av en affärsjurist i IT-rättsliga frågor. Våra affärsjurister har såväl juridisk kunskap som förståelse för hur tekniken fungerar, vilket bidrar till goda råd och ett bra stöd. Våra affärsjurister bistår företag och myndigheter med rådgivning och upprättande eller granskning av avtal i samband med exempelvis systemutveckling, licensering och olika former av tekniska samarbeten. En vanlig konflikt inom IT-rätten är att parterna är oense om huruvida det levererade systemet uppfyller de förväntningar som beställaren hade. Det är därför viktigt att avtalet tydligt och relativt omfattande reglerar systemets egenskaper, funktioner och uppbyggnad så att både beställare och utvecklare är överens om vad som ingår i priset. Det är därför lämpligt att låta en affärsjurist gå igenom avtalshandlingarna för att se om det finns tolkningsproblem eller oklarheter kring systemet.

9. Affärsjurist – Immaterialrätt

Immaterialrätt är det juridiska regelverk som reglerar äganderätten till intellektuella prestationer avseende bland annat litteratur, design, varumärken och uppfinningar. Sådana immateriella tillgångar är ofta av stort värde och av central betydelse för företagets konkurrenskraft på marknaden. Det är därför viktigt att som företag ta hjälp av en affärsjurist för att lokalisera möjliga immateriella tillgångar inom verksamheten och ta fram lämpliga strategier för att skydda dessa på bästa sätt. Med ett immaterialrättsligt skydd får ni ensamrätt för exempelvis ert varumärke eller er produkt. Om ni inte med hjälp av en affärsjurist har säkerställt att ni har det bästa immaterialrättsliga skydd som går att få för väsentliga tillgångar i er verksamhet kan konkurrenter utnyttja det genom att göra likadant som ni. För att företaget ska bli framgångsrikt i längden krävs därför att ni säkerställer att det endast är ni som har rätt att exempelvis framställa exemplar av er uppfinning.
Kontakta oss idag så gör en affärsjurist en analys av ert befintliga skydd.
Om en konkurrent redan har börjat utnyttja någon av era immateriella tillgångar så bistår våra affärsjurister er med en rättslig bedömning kring om detta är förenligt med lagen samt företräder er i en eventuell tvist.

10. Affärsjurist – Marknadsrätt

Med marknadsrätt avses det regelverk som anger hur företag får marknadsföra sina varor eller tjänster mot konsumenter. Regler kring detta finns framförallt i marknadsföringslagen. Vi har affärsjurister med kompetens inom marknadsföring.
Marknadsföringslagen bygger på principen att företag ska följa god marknadsföringssed, vilket bland annat innebär att vilseledande och aggressiv marknadsföring inte är tillåtet. Att inte följa god marknadsföringssed kallas för otillbörlig marknadsföring och brukar resultera i viten eller böter samt dålig publicitet. Var skillnaden går mellan otillbörlig respektive god sed är inte alltid lätt för en företagare att avgöra, då det till stor del baseras på domstolspraxis. Våra affärsjurister ger rådgivning i samband med utformningen av er marknadsföring och ser över befintlig marknadsföring så att den överensstämmer med definitionen av god marknadsföringssed. Har ni redan hamnat i en tvist så bistår våra affärsjurister er med rättslig bedömning samt företräder er i domstol.

11. Affärsjurist – Offentlig upphandling

Våra affärsjurister ger juridisk rådgivning till dig som är såväl anbudsgivare som till dig som företräder upphandlande myndigheter under alla stadier av upphandlingsprocessen. Vi biträder myndigheter och företag vid överprövning av offentliga upphandlingar samt skadeståndstvister. Våra affärsjurister kvalitetssäkrar anbud och ger råd och stöd åt anbudsgivare vid upprättandet av anbud. Vidare ger våra affärsjurister råd och stöd till upphandlande myndigheter i samband med upprättandet av upphandlingsdokumenten samt genomförandet av anbudsprövningen.

12. Affärsjurist – Skatterätt

Har du fått ett beslut från Skatteverket eller står du inför en förändring i ditt liv eller i ditt företagande? Kontakta då en av våra affärsjurister.
Skatterätt omfattar en stor mängd frågor inom beskattning och taxering samt ekonomiska redovisningsregler. Inom skatterätt regleras till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatt och arbetsgivaravgifter. Våra affärsjurister inom skatterätt lämnar skatterådgivning, och ordnar med skatteplanering eller självrättelse samt företräder er vid skattetvister. Skattelagstiftningen är ett mycket komplicerat regelverk som är svårt att förstå för många. Det sker årligen förändringar i skattelagstiftningen eller i rättspraxis. För att lyckas med en skattetvist krävs både goda kunskaper om de materiella skattereglerna och erfarenhet av förfarandereglerna. För att göra rätt från början eller för att nå framgång med en tvist mot skatteverket krävs därför ofta hjälp av en affärsjurist.

13. Affärsjurist – Tvistemål

Våra affärsjurister företräder vid en rad olika sorters tvister och processer samt förhandlingar. Ibland uppstår situationer där man, trots många försök, inte lyckas komma överens på egen hand i en konflikt. När enskilda pater är oense i juridiska frågor brukar diskussioner ofta låsa sig ganska snabbt. Att anlita en affärsjurist kan underlätta dialogen med motparten. När enskilda parter inte kan lösa en tvist tillsammans är den sista utvägen att låta tvisten avgöras av domstol. En domstolsprocess vill de allra flesta dock undvika, varför det allra bästa för båda parter är att hitta en mellanväg där parterna kan förlikas. Vid en förlikning brukar båda parterna vara lite nöjda eller lite missnöjda. För att lyckas med en förlikning krävs oftast att en affärsjurist anlitas så att era rättsliga argument till stöd för er uppfattning kan framföras på ett övertygande sätt till motparten. En förlikning kan med fördel träffas redan innan tvisten hamnar i domstol men ibland kan det vara nödvändigt att inleda en domstolsprocess för att komma vidare i diskussionen. Runt 80 % av alla tvistemål i domstol avslutas genom att parterna träffar en förlikning. Att ta hjälp av en affärsjurist för att inleda en domstolsprocess kan därmed vara ett bra alternativ i syfte att komma vidare med förhandlingen. Även domstolen brukar försöka få parterna att komma överens utan att processen ska behöva gå hela vägen till ett avgörande. Våra affärsjurister hjälper er att göra en rättslig bedömning av er situation och baserat på det förhandla med motparten så att tvisten kan lösas på ett så tidigt stadium som möjligt och på en nivå som ni kan acceptera utifrån förutsättningarna. Om en förlikning inte kan nås företräder våra affärsjurister er genom hela domstolsprocessen.

14. Vanliga frågor - Affärsjuridik

Vad gör man som affärsjurist?
En affärsjurist arbetar med juridiska frågor inom näringslivet, som kan inkludera avtalsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och arbetsrätt. De ger rådgivning till företag, förhandlar avtal, och representerar klienter i juridiska tvister för att skydda deras intressen och säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler.

Vad är skillnaden mellan affärsjurist och jurist?
Skillnaden mellan en affärsjurist och en jurist är främst inriktningen av deras arbete. Medan en jurist kan arbeta inom ett brett spektrum av rättsområden, inklusive kriminell rätt och familjerätt, är en affärsjurist specialiserad på juridiska frågor relaterade till näringslivet, som bolagsrätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Affärsjurister fokuserar på att stödja företag och organisationer.

Vad menas med affärsjuridik?
Affärsjuridik avser den gren av juridiken som behandlar de lagar och regler som styr handel och affärsverksamhet. Det inkluderar ett brett spektrum av områden såsom bolagsrätt, avtalsrätt, konkurrensrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och immaterialrätt. Syftet med affärsjuridik är att underlätta och reglera affärstransaktioner samt att lösa tvister som uppstår i näringslivet.

Är affärsjuridik svårt?
Svårighetsgraden av affärsjuridik kan variera beroende på individens förkunskaper och intresse för ämnet. Det kräver en djup förståelse för lagar och regler samt förmågan att tillämpa dessa i praktiska affärssituationer. Affärsjuridik kan vara komplext på grund av dess omfattning och den ständiga utvecklingen av juridiska principer och lagstiftning. Engagemang och kontinuerligt lärande är nyckeln till att bemästra affärsjuridik.

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer en jurist med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och tillgänglig jurist som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita juristen. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad juristen kommer fram till får du sedan avgöra om du vill gå vidare.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristens förslag påbörjas detta arbete. Det kan t.ex. handla om att upprätta en skrivelse till motparten, inleda förhandlingar med motparten eller inleda en domstolsprocess.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Jurist & konsult offentlig upphandling

Jurist- ochkonsulttjänster inom offentlig upphandling sedan 2012. Vi harupphandlingsjurister, anbudskonsulter och upphandlingskonsulter med långerfarenhet. Vi biträder vid överprövning av en upphandling, upprättar anbud ochupphandlingsdokument samt ger juridisk rådgivning under alla faser av enupphandling.  

Läs mer

Affärsjurist

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som småaffärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende förlitet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragetskaraktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt,arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Läs mer

Entreprenadjurist

Juridiska tjänster inom entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En entreprenadjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadtvister som våra jurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar.

Läs mer