Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Juristfirman Mozart

Avtalsjurist – Juridiska tjänster inom avtalsrätt i hela Sverige

Avtalsjurist – Juridiska tjänster inom avtalsrätt i hela Sverige

Ordinarie pris 1 750 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 1 750 kr
Rea Slutsåld
per timme exkl moms för företag. 1914 kr inkl moms för privatpersoner. Kontakta oss för tidsuppskattning och pristak.

☑️ Kostnadsfri rådgivning (max 20 min)

Kontakta oss / Skicka förfrågan

Vi har lösningarna för fler och bättre affärer! Våra avtalsjurister ger juridisk rådgivning och biträder vid avtalstvister samt hjälper er att upprätta bra avtal som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden.

Gör som många andra och välj Juristfirman Mozart när du vill ha ett personligt och engagerat bemötande av en avtalsjurist som är specialist på att granska och upprätta avtal samt biträda vid förhandlingar och avtalsrättsliga tvister.

Att skriva avtal är ofta relativt komplicerat eftersom man måste vara medveten om vilka faktorer som kan påverka tolkningen av avtalet och möjligheten att faktiskt göra det gällande om en av parterna inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Våra avtalsjurister hjälper såväl företag som privatpersoner, oavsett var de befinner sig geografiskt, att trygga sin framtid genom att minimera risken för framtida tvister. Vi kan inte se in i framtiden men vi kan förbereda er på den. Ett väl genomtänkt avtal som reglerar olika tänkbara situationer på ett uttömmande sätt är en grundförutsättning för att minska risken för stora ekonomiska konsekvenser i framtiden.
Att ett avtal är förutsägbart är också viktigt för att det ska bli ett långvarigt avtal och en lyckad affär.

Våra avtalsjurister har lång erfarenhet av avtalsrättsliga frågor och kan därmed se till att ert avtal håller hög kvalitet med ert bästa i fokus.
Har ni fått ett avtal som ni ska skriva under är det viktigt att först låta en avtalsjurist granska det.
Om ni själva ska upprätta ett avtalsförslag är det viktigt att låta en avtalsjurist upprätta avtalet, alternativt om ni vill skriva avtalet själva, låta en avtalsjurist granska det.
Om ni redan har ett avtal där en avtalsrättslig fråga har uppkommit hjälper våra avtalsjurister er att tolka avtalet och göra en rättslig bedömning av den uppkomna situationen. Utifrån denna bedömning kan våra avtalsjurister biträda er vid förhandling och vid en domstolsprocess för att kunna lösa avtalstvisten på bästa sätt. De allra flesta avtalstvister som våra avtalsjurister hanterar löses genom en förlikning, d.v.s. att parterna kommer överens om en uppgörelse. En förlikning är den snabbaste lösningen och den lösning som innebär minst ekonomisk risk. För att nå en förlikning krävs dock ofta att en avtalsjurist gör en rättslig bedömning och därigenom analyserar era förutsättningar. Därefter kan avtalsjuristen argumentera inför er motpart kring varför ni har rätt och att ert förlikningsförslag därför är rimligt. 

Med vår erfarenhet och väl inarbetade rutin gör vi alltid ett kostnadseffektivt arbete.

Kontakta oss redan idag om du behöver hjälp av en avtalsjurist.

Så här går det till när du kontaktar oss:

1 Ring eller maila oss och berätta kort om ditt ärende.
2 Vi väljer ut en avtalsjurist utifrån typ av avtal.
3 Avtalsjuristen kontaktar dig för att boka ett telefonmöte eller videomöte. Även fysiskt möte kan gå att ordna om så önskas. Inför mötet kan avtalsjuristen behöva få tillfälle att sätta sig in i ärendet genom att ta del av vissa dokument, t.ex. ett avtal.
4 Under mötet får du beskriva ditt ärende mer utförligt och därefter kommer avtalsjuristen med eventuella frågor samt förslag på hur vi kan gå vidare och vad det skulle innebära för kostnader.
5 Efter mötet och utifrån avtalsjuristens bedömning får du bestämma huruvida du vill ha vidare hjälp i ärendet.

Nedan finns exempel på vanliga typer av avtal som våra avtalsjurister kan granska eller upprätta, samt biträda er vid avtalstvister.

Avtal för företag

• Aktieägaravtal
• Aktieöverlåtelseavtal
• Allmänna villkor
• Anställningsavtal
• Distributionsavtal
• Handelsbolagsavtal
• Hyresavtal
• Inkråmsöverlåtelse
• Konsultavtal
• Köpeavtal
• Letter of intent
• Optionsavtal
• Samarbetsavtal
• Sekretessavtal
• Serviceavtal
• Tjänsteavtal
 

Avtal för privatpersoner

• Testamente
• Gåvobrev
• Skuldebrev
• Samboavtal
• Äktenskapsförord

Mer information om avtal

 Vad är avtalsrätt?
 Hur tolkar en avtalsjurist avtalet?

Avtalsjurist – Aktieägaravtal

Våra avtalsjurister granskar och upprättar aktieägaravtal som är anpassade efter era önskemål och förutsättningar. Ett aktieägaravtal är ett juridiskt dokument där aktieägarna i ett företag bestämmer företagets kommande struktur och hur företagets verksamhet ska styras. Vanligt förekommande klausuler i aktieägaravtal är bestämmelser om hur styrelsen ska utses, hur företaget ska finansieras och hur försäljning av aktier i framtiden ska gå till. Det främsta skälet för att upprätta ett aktieägaravtal är att reglera delägarnas rättigheter och skyldigheter vid olika framtida scenarier. Det finns inga regler kring vilka villkor som ska finnas i ett aktieägaravtal utan det är helt upp till aktieägarna att bestämma det. Därför är det en god idé att ta hjälp av en avtalsjurist när du ska ingå ett aktieägaravtal så att framtida överraskningar och problem kan undvikas.  

Avtalsjurist – Aktieöverlåtelseavtal

Vill du köpa eller sälja ett företag? Våra avtalsjurister lämnar råd och hjälper dig att granska eller upprätta bra aktieöverlåtelseavtal. Ett aktieägaravtal innehåller många självklara villkor som är enkla att utforma såsom vad köparen ska betala för aktierna och när aktierna övergår till köparen. Det finns dock inga direkta lagregler kring innehållet i ett aktieöverlåtelseavtal. Eftersom en företagsöverlåtelse ofta rör stora värden brukar det dock vara lämpligt att införa vissa mer komplicerade bestämmelser. Om du exempelvis ska köpa ett företag vill du kanske inte att säljaren efter köpet startar en konkurrerande verksamhet genom annat företag. Vidare vill du kanske ha vissa garantier från säljaren avseende viktiga faktorer i företaget. Om du istället är säljare vill du förmodligen inte lämna onödigt många garantier då det skapar en osäkerhet kring vilka krav köparen kan framföra efter genomförd försäljning. Ett aktieöverlåtelseavtal är därför mer komplext än vad man kanske först tror. Vårt råd är därför att ta hjälp av en avtalsjurist när du står inför en företagsöverlåtelse så att du får klarhet i vilka skyldigheter och rättigheter du har efter överlåtelsen.  

Avtalsjurist – Allmänna villkor

Om ni bedriver försäljning av varor eller tillhandahåller tjänster är det bra att upprätta generella villkor som alltid gäller för alla avtal som företaget ingår. Oftast presenteras de allmänna villkoren i företagets webbutik eller tillsammans med en offert alternativt genom att det i avtalet finns en hänvisning till de allmänna villkoren. Våra avtalsjurister upprättar allmänna villkor som är anpassade efter ert företags verksamhet och förutsättningar. Om ni redan har allmänna villkor kan våra avtalsjurister se över villkoren för att komma med förslag på justeringar och kompletteringar.

Avtalsjurist – Anställningsavtal

Våra avtalsjurister hjälper dig att upprätta korrekta anställningsavtal som är anpassade efter ert företags situation. Ett anställningsavtal ingås mellan ett företag och en arbetstagare. Ett anställningsavtal uppkommer så snart en överenskommelse har träffats om att en person ska utföra arbete hos arbetsgivaren. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett skriftligt anställningsavtal redan när en person anställs där alla villkor kring anställningen anges. Du behöver inte anlita en avtalsjurist varje gång du ska anställa, utan våra avtalsjurister upprättar standardiserade anställningsavtal som ni kan använda utifrån vilken anställningsform ni önskar. Det finns omfattande regelverk kring anställningsvillkor och vilken information som ska lämnas till arbetstagaren, varför det är en klok idé att låta en avtalsjurist se över eller upprätta ett anställningsavtal.

Avtalsjurist – Distributionsavtal

Ett distributionsavtal reglerar rätten för ett företag att sälja en tillverkares eller leverantörs produkter på en eller flera specifika marknader. Våra avtalsjurister upprättar juridiskt korrekta distributionsavtal som är skräddarsydda för specifikt ändamål. Innan ett samarbete inleds finns det många praktiska och viktiga saker att reglera för att det inte ska uppstå oklara situationer efter det att ett samarbete har inletts. Kontakta en av våra avtalsjurister så berättar vi mer om hur ett distributionsavtal bör utformas för ert ändamål.

Avtalsjurist – Handelsbolagsavtal

För att ett handelsbolag ska kunna uppstå måste bolagsmännen (delägarna) avtala i ett handelsbolagsavtal om att gemensamt driva näring i bolagsform. Våra avtalsjurister bistår med rådgivning, upprättande av avtal samt företräder vid tvister mellan bolagsmännen.

Avtalsjurist – Köpeavtal

Köpeavtal ingås mellan en köpare och en säljare i syfte att fastställa villkor avseende en försäljning av t.ex. en produkt eller en fastighet. Våra avtalsjurister ser över köpeavtalet innan ni skriver under och företräder er vid tvister kring ett köpeavtal oavsett om det har ingåtts muntligen eller skriftligen.

Vad är avtalsrätt?

Avtal förekommer av de mest skiftande slag. Avtalet är uttrycket för en överenskommelse om att reglera olika slags rättsliga mellanhavanden mellan två eller flera personer eller organisationer. En person som köper sig en kaffe på ett cafe eller en person som köper en biljett i en app ingår båda ett avtal. Även ett företag som köper råvaror ingår avtal. Det är också fråga om avtal när en kommun anställer en person eller upphandlar IT-tjänster. Vidare är det fråga om avtal när en privatperson säljer något på en annonsplats på internet.
Ibland används begreppet kontrakt istället för avtal. Någon betydelseskillnad mellan kontrakt och avtal är det däremot inte. I lagen används uttrycket avtal. Ett avtal kan vara såväl tillfälligt som långvarigt. Eftersom avtal förekommer av många olika slag måste en avtalsjurist ha bred kunskap inom många rättsområden. Det finns många skillnader i att exempelvis upprätta ett anställningsavtal respektive ett konsultavtal inom IT.

Rättigheter och skyldigheter kan uppkomma på andra sätt än genom avtal, exempelvis genom arv eller skadestånd. Det är dock avtalet som är det viktiga för att grundlägga, förändra, överföra och upphäva förmögenhetsrättigheter. Det råder avtalsfrihet vilket innebär att en part själv kan avgöra om denne vill ingå avtal och i så fall med vem, samt bestämma innehållet i avtalet. Eftersom det i de allra flesta fall är upp till parterna att bestämma villkoren i avtalet är det att rekommendera att ta hjälp av en avtalsjurist, då det annars kan uppstå tolkningsproblem om villkoren är ofullständiga eller kan tolkas på flera alternativa sätt.
Ordet i såväl skriftlig som i muntlig form är det viktigaste uttrycksmedlet för avtal. Det finns även andra alternativ som en persons uppträdande eller handlingar, s.k. realhandlingar. Att parkera sin bil på en avgiftsbelagd parkeringsplats eller att kliva på bussen är exempel på handlingar som medför att avtal har ingåtts.

Avtalet har en ömsesidig karaktär. För att ingå avtal krävs alltså samtycke i någon form från motparten. Avtal ingås därmed genom anbud och accept. Ibland kan dock inte anbudet och accepten särskiljas t.ex. vid ingående av avtal genom realhandlande. I undantagsfall finns en skyldighet att ingå avtal. Sådan skyldighet är ofta aktuell när någon tillhandahåller en tjänst eller vara med monopolställning. Även olika skyddshänsyn kan motivera kontraheringsplikt, t.ex. förlängning av hyresavtal, rätt till återanställning och rätt till försäkring. Förbud mot diskriminering kan medföra skyldighet att ingå avtal.  

Det finns även förbud mot att ingå avtal s.k. kontraheringsförbud. Ett sådant förbud råder t.ex. om ett avtal strider mot lag eller mot goda seder och därför inte kan framtvingas genom rättsliga åtgärder. Det gäller exempelvis konsumenträttsliga regler som förbjuder att ingå avtal med visst innehåll med vissa personer.

Avtal är enligt avtalslagen en rättshandling. Med rättshandling avses sådana rättsliga förklaringar eller handlingar som medför rättsliga konsekvenser (Rättsföljd).

Att reglera något genom avtal innebär ett komplement till den reglering som finns i lag men är också i många fall ett alternativ till den lagreglering som finns. En grundläggande princip är att avtal ska hållas, vilket innebär att man har en skyldighet att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Om en part underlåter att fullgöra sin del av avtalet kan motparten genom att exempelvis anlita en avtalsjurist kräva skadestånd.

Avtalets främsta funktion är att binda parterna. Avtalet anger vilka parterna är och knyter samman parterna i en rättslig relation. Två parter kan dock avtala om att en tredje part ska erhålla en förmån, t.ex. att en person ingår en försäkring med ett försäkringsbolag där en annan person ska få möjlighet till den förmån som försäkringen kan ge.

Avtalets innehåll bestäms i första hand utifrån vad som har avtalats mellan parterna men kan också fyllas ut av såväl lagstiftning, rättspraxis, handelsbruk eller sedvänja. Lagregler kan antingen vara tvingande eller tillåtna att, helt eller delvis, avvika ifrån.

Tvingande lagregler kan träda in och komplettera avtalet eller gälla framför avtalet i den mån avtalets innehåll strider mot de tvingande lagreglerna. Kontakta en avtalsjurist om du har frågor kring vad det finns för tvingande lagregler. 

Många avtalstvister löses genom förhandling. Om tvisten inte går att lösa genom förhandling finns rättsmedel i form av domstolsprocesser eller skiljeförfaranden. En avtalsjurist kan biträda dig vid såväl förhandling som vid domstolsprocess alternativt skiljeförfarande.

 Viktiga frågor som en avtalsjurist beaktar inom den allmänna avtalsrätten:
• Har det ingåtts ett avtal?
• Har part varit företrädd av någon som är behörig?
• Hur ska avtalet tolkas?
• Finns det oförutsedda omständigheter?
• Är avtalsvillkoren skäliga?
• Finns det tvingande lagregler på området?

Hur tolkar en avtalsjurist ett avtal?

Avtal ska tolkas utifrån vad parternas avsikt har varit vid avtalets tillkomst, d.v.s. den gemensamma partsviljan. Den gemensamma partsviljan har högre dignitet än det skriftliga avtalet i de fall avtalet och partsviljan skiljer sig åt. Det uttryckliga avtalsinnehållet har dock en stark bevisverkan då det ofta är mycket svårt att fastställa den gemensamma partsviljan om den skiljer sig från det som finns skriftligt i avtalet. Ovanstående innebär att även sådant som har sagts muntligen eller skriftligen i samband med avtalets ingående får betydelse för tolkningen av avtalet. Problemet med muntliga uppgifter är att de är svåra att bevisa när ord står mot ord och det inte finns några vittnen. Vidare har parternas tidigare handlanden betydelse för hur avtalet ska tolkas. Om ni har gjort på ett visst sätt tidigare i avtalsrelationen och motparten aldrig har invänt emot det tidigare, utgör en sådan omständighet ett visst bevis för att det är så ni kommit överens om även denna gång. Om det inte går att fastställa den gemensamma partsviljan ligger det närmast till hands för avtalsjuristen att betrakta ordalydelsen i avtalshandlingarna som den gemensamma partsviljan. I sådana fall får avtalsjuristen analysera hur ordalydelsen i avtalet inom allmänt språkbruk får förstås. Ibland kan formuleringarna i avtalet vara så otydliga att det finns flera rimliga alternativa tolkningar. Frågan blir då ofta vilken som är den mest rimliga. I svåra fall brukar avtalet tolkas till nackdel för den part som har formulerat avtalet. Om du behöver hjälp med att tolka ett avtal är det bara att maila eller ringa oss så får du kontakt med en avtalsjurist.

Visa mer

Kundomdömen

4 skäl att anlita våra jurister

Kvalificerad juridisk hjälp

Hos oss är kvaliteten i fokus. Därför har våra jurister både praktisk erfarenhet och slutförd juristutbildning.

Rimliga arvoden

Vi har rimliga arvoden och är tydliga med vad det kommer kosta i slutändan. Vi är bra på att göra tidsuppskattningar och kan ofta sätta pristak.

Tydliga mål

Vi är redan från början tydliga med hur vi bedömmer dina förutsättningar att vinna och vad som är en rimlig målsättning att uppnå.

Snabbt och enkelt

Det är enkelt och snabbt att komma i kontakt med oss. I de allra flesta fall kan kommunikationen med juristen ske via e-post, telefon eller webbmöte. Helt enligt dina önskemål.

Vi gör juridiken enkel och tillgänglig för dig

Anlita en jurist redan idag

 • Steg 1

  Kontakta oss via e-post, kontaktformulär eller telefon. Berätta kort om ditt ärende och vad du behöver hjälp med. Om vi behöver mer information återkommer en jurist med frågor.

 • Steg 2

  Baserat på din beskrivning utser vi en lämplig och tillgänglig jurist som kontaktar dig för planering och uppskattning av tidsåtgång för uppdraget. Därefter får du bestämma om du vill gå vidare och anlita juristen. Om du väljer att inte gå vidare kostar det inget.

 • Steg 3

  Om du vill gå vidare skickar du över eventuella handlingar som du och juristen pratat om. Därefter gör vi en mer utförlig bedömning av ditt ärende och kommer med förslag på hur vi kan gå vidare och hur förutsättningarna ser ut. Baserat på vad juristen kommer fram till får du sedan avgöra om du vill gå vidare.

 • Steg 4

  Om du efter vår bedömning av ditt ärende vill gå vidare enligt något av juristens förslag påbörjas detta arbete. Det kan t.ex. handla om att upprätta en skrivelse till motparten, inleda förhandlingar med motparten eller inleda en domstolsprocess.

Vi fokuserar på ditt bästa

Vi gör vårt yttersta för dig med stort engagemang och lojalitet.

Jurist & konsult offentlig upphandling

Jurist- ochkonsulttjänster inom offentlig upphandling sedan 2012. Vi harupphandlingsjurister, anbudskonsulter och upphandlingskonsulter med långerfarenhet. Vi biträder vid överprövning av en upphandling, upprättar anbud ochupphandlingsdokument samt ger juridisk rådgivning under alla faser av enupphandling.  

Läs mer

Affärsjurist

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra affärsjurister hjälper till i såväl stora som småaffärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher. För oss är inget ärende förlitet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragetskaraktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt,arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Läs mer

Entreprenadjurist

Juridiska tjänster inom entreprenadjuridik. Våra entreprenadjurister företräder både beställare och entreprenörer under alla faser av en entreprenad. En entreprenadjurist kan hjälpa er med råd och stöd och att upprätta eller granska avtal samt hantera avtalsrättsliga frågor eller tvister. De vanligaste entreprenadtvister som våra jurister hanterar handlar om att parterna inte är överens om utförandet beträffande resultat, kvalitet, tidsåtgång eller kostnaden. Många entreprenader avser stora belopp där entreprenören ha ganska små marginaler. Därför uppstår ofta tvister kring vad som faktiskt ingår i den avtalade kontraktssumman och vad som utgör tilläggsbeställningar.

Läs mer