Hade ej rätt att häva avtal

Hade ej rätt att häva avtal

Ett avtal hade hävts då beställaren ansåg att leverantören inte hade utfört städtjänster enligt avtalet. Detta var dock inte visat, varför skadestånd skulle utgå avseende leverantörens uteblivna vinst om 1 000 000 kr. Därutöver skulle leverantören ersättas för en månads utfört arbete (20 000 kr) då det inte heller var visat att detta utförts på ett sätt som innebar en väsentlig avvikelse. Det var emellertid inte visat att beställaren hade brutit mot avtalets konkurrensklausul.

Aranäs kommanditbolag utförde en upphandling av städtjänster för köpcentrumet Kungsmässan i Kungsbacka. Kundpartner Syd AB antogs som leverantör och avtal slöts. Parterna var senare oense om vad Kundpartner hade för skyldigheter i fråga om städningens frekvens och kvalitet. Aranäs kommanditbolag valde att häva avtalet med hänvisning till att städning inte hade utförts i enlighet med avtalet. Kundpartner ansåg å sin sida att hävningen saknade fog.

Kundpartner yrkade att Varbergs tingsrätt skulle förpliktiga Aranäs att betala ett skadestånd om 2 095 988 kr. Detta medgavs. Tingsrätten konstaterade att Aranäs var den part som hade haft bäst möjlighet att dokumentera att väsentliga fel gällande städningen. Aranäs hade trots detta inte förmått visa att det förelegat väsentligt fel i den städning som Kundparter hade utfört. Någon grund för hävning hade därmed inte förelegat och Aranäs var därför skyldigt att betala skadestånd till Kundpartner.

Aranäs överklagade domen och anförde bl.a. de hade haft rätt att häva avtalet. I vilket fall var det beviljade skadeståndsbeloppet för högt. Kundparter hade inte rätt till en betalning för utfört arbete motsvarande 20 000 kr då de inte hade utfört avtalsenlig städning. Aranäs hade inte heller anställt eller anlitat fysiska personer för att utföra städtjänster och hade således inte heller brutit mot avtalets konkurrensklausul så som Kundpartner påstod. Aranäs hade under den aktuella tiden endast tre anställda, vilket framgick av bolagets årsredovisningar. Några ytterligare personer hade inte anställts eller anlitats.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att skadeståndsbeloppet sattes till 1 020 000 kr.

Hovrätten konstaterade att Kundpartner hade bekräftat att det vid möten mellan parterna hade diskuterats vissa brister i städningen, men också uppgett att mötena mest hade varit framåtblickande och handlade om att ta fram nya rutiner för städningen samt lösa samarbetsproblem som fanns mellan bolagens städpersonal. Inställningen bekräftades av såväl vittnen som mötesanteckningar. Det ansågs därigenom inte visat att den avvikelse som skett hade varit väsentlig, varför hävningen av avtalet hade varit obefogad. Kundpartner ansågs således ha rätt till skadestånd. Kundpartners bevisning ansågs ge tillräckligt stöd för att bolaget skulle haft en vinstmarginal uppgående till i vart fall omkring 25 % under den återstående avtalstiden vilken var 23 månader (inkl. uppsägningstid). Den uteblivna vinsten fick med detta anses uppgå till 1 000 000 kr.

Det var vidare ostridigt att Aranäs hade innehållit en betalning om 20 000 kr för det städarbete som Kundpartner utfört under en månad eftersom Aranäs ansåg att städningen inte hade utförts avtalsenligt. I denna fråga hade Aranäs bevisbördan och det var, som nämnt ovan, inte visat att det förelåg fel i utförandet av städningen. Beloppet skulle därför betalas till Kundpartner.

Avseende brott mot avtalets konkurrensklausul hade Kundpartner bevisbördan och skulle således visa att Aranäs hade anställt eller anlitat person som utfört arbete hos Aranäs för Kundpartners räkning. Genom en åberopad signeringslista och ett vittnesmål var det visat att en person hade utfört arbete hos Aranäs. Detta hade dock skett dagen efter hävningen av parternas avtal och det var oklart vem personen hade arbetat för. Det fanns därmed inte grund för att förplikta Aranäs att betala den yrkade ersättningen för brott mot konkurrensklausulen.

Källa:
Hovrätten för Västra Sverige
Mål nr T 5809-20

Tillbaka till blogg